Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. πρωτ.: 42886/08-05-23 (ΑΔΑ: 67ΝΘΗ-ΦΕ8) αρχικής Διακήρυξης για την στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους μικτής επιφάνειας (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 148 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 119 τ.μ., αρχειακούς (αποθηκευτικούς) χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 29 τ.μ. και να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Πρέβεζας ή σε μικρή απόσταση από αυτό. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο