Διακήρυξη µειοδοτικής δηµοπρασίας για τη στέγαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου

Ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας ∆ωδεκανήσων Α’ διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί µειοδοτική δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ76/τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη µίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου στη νήσο Ρόδο.

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 11η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα από την 11η π.µ. έως την 12η µ. στα γραφεία της Κτηµατικής Υπηρεσίας ∆ωδεκανήσων Α’ Εθν. Μακαρίου 12 – στην πόλη της Ρόδου (σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 2241027628).

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο