Διαγωνισμός για «Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις για την πρόληψη & καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών και χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 17671 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών και χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς», με κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ) 5176102 και κωδικό ενάριθμου ΣΑΤΑ 051 2022ΤΑ05100010, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (304.425,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των δικαιωμάτων προαίρεσης, ήτοι καθαρού ποσού διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και τριών λεπτών (245.504,03€), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης.
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η προσφορά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υποβάλλεται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών, δεδομένου ότι η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα λόγω της σχετικότητας, συμπληρωματικότητας και των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των ζητούμενων υπηρεσιών.
ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV:  72262000-9 – Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

48000000-8 – Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

72000000-5 – Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

72222300-0 – Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών

80533100-0 – Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διεθνής, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης: Τριακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ (304.425,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Αρχική Αξία σύμβασης: Διακόσιες δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (202.950,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι καθαρή δαπάνη εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (163.669,36 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (39.280,64 €).

Προϋπολογισθείσα δαπάνη δικαιωμάτων προαίρεσης:  Εκατόν μία χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (101.475,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή ογδόντα μια χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (81.834,68 €), πλέον ΦΠΑ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι δαπάνες της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης) θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ) 5176102 και κωδικό ενάριθμου ΣΑΤΑ 051 2022ΤΑ05100010.

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομικών, κωδικός ΣΑΤΑ 0512022ΤΑ05100010.

Οι δαπάνες του δικαιώματος προαίρεσης συντήρησης θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι δαπάνες του δικαιώματος προαίρεσης υπηρεσιών επέκτασης/βελτίωσης θα χρηματοδοτηθούν από άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ          (ΑΡ. ΠΡΩΤ.) 33865 ΕΞ 2023 20.07.2023

(ΑΔΑΜ: 23PROC013135491, ΑΔΑ: ΨΣΜ546ΜΤΛΠ-Σ22)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ              (ΑΡ. ΠΡΩΤ.) 33899 ΕΞ 2023 20.07.2023

(ΑΔΑΜ: 23PROC013136193)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21.09.2023 και ώρα 17:00 μ.μ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 177148)

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22.09.2023 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο