Φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων του Ν.4738/2020 (άρθρο 218)

Ο Φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων είναι ένας ιδιωτικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί από το κράτος κατόπιν δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού. Ο φορέας αυτός αγοράζει την 1η κατοικία του οφειλέτη και υποχρεούται να τη μισθώσει στον πολίτη για 12 έτη. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι εξώσεις, που θα επέρχονταν εάν αποκτούσε τρίτος το ακίνητο. Ο φορέας, κατά τη διάρκεια της 12ετούς μίσθωσης και μέχρι τη λήξη αυτής, υποχρεούται να επαναπωλήσει την κατοικία στον πολίτη, εφόσον αυτός ανακάμψει οικονομικά και εφόσον είναι συνεπής ως προς την καταβολή του μισθώματος. Το Κράτος (ΟΠΕΚΑ) παρέχει μηνιαίο επίδομα ενοικίου στον πολίτη για να τον βοηθήσει να παραμείνει στην κατοικία.

Μετά και την ολοκλήρωση της Α’ φάσης (20.9.22) του σχετικού διαγωνισμού, υποβλήθηκαν έξι (6) φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Θεσμικό Πλαίσιο
Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων αναφορικά με την παροχή του στεγαστικού επιδόματος του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) στους ευάλωτους οφειλέτες που μεταβίβασαν και επαναμισθώνουν την κατοικία από τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του άρθρου 218 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) (ΦΕΚ 3729/Β’/12-08-2021
Άρθρο 218 του Νόμου για τη «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας» (Ν. 4738/2020)
Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης
Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες
Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών,
Όπως έχουν εναρμονιστεί με τους παρακάτω νόμους:
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016)
Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α 148/8.8.2016)

Ενημερωτικό Υλικό
Δελτίο τύπου – Φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης
Κείμενο προς Δημόσια Διαβούλευση
Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα (στην αγγλική γλώσσα)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο