Απαλλαγή Οφειλών – 2η ευκαιρία

Οι οφειλέτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αδυνατούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ή αδυνατούν να την τηρήσουν, έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από όλες τις οφειλές τους, προς όλους τους πιστωτές, μέσω διαδικασίας πτώχευσης (δηλ. ρευστοποίησης της περιουσίας τους), έτσι ώστε να απαλλαγούν από όλα τα χρέη και να λάβουν τη 2η ευκαιρία. Ο Νόμος παρέχει και ειδικές πρόνοιες για την 1η κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών, ώστε να εξαιρεθεί της διαδικασίας ρευστοποίησης της υπόλοιπης περιουσίας.

Η απαλλαγή οφειλών επέρχεται:

α) σε 1 έτος μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει περιουσία, η οποία και θα ρευστοποιηθεί κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 1 έτος το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει το 5-πλάσιο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.

ή

β) σε 3 έτη μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία ή διαθέτει περιουσία μικρής αξίας, η οποία και θα ρευστοποιηθεί κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 3 έτη το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Σημειώνεται ότι ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να πληρώσει στους πιστωτές ποσά που είναι ακατάσχετα (π.χ. οριζόντιο ακατάσχετο, ακατάσχετα κοινωνικά επιδόματα, ακατάσχετες αγροτικές επιδοτήσεις).

Ο οφειλέτης που επιθυμεί να λάβει τη 2η ευκαιρία θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν δικηγόρο, έτσι ώστε να υποβάλλει αίτηση, για λογαριασμό του, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Σημειώνεται ότι μερικές πληροφορίες της αίτησης αποτελούν δημόσια στοιχεία και ως εκ τούτου δημοσιεύονται στη Λίστα Δημοσιεύσεων, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας. Μετά την υποβολή της αίτησης την υπόθεση αναλαμβάνει ένας πιστοποιημένος Διαχειριστής Αφερεγγυότητας που αποτελεί μέλος του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, το οποίο τηρείται από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

Θεσμικό πλαίσιο
Ενημερωτικό υλικό
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο