Δ.Τ.: Βασικά σημεία ομιλίας του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου

Βασικά σημεία ομιλίας του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου: «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τη δημιουργία ενός κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τον πληθυσμό»

1. Σχετικά με τον ρόλο του ΟΟΣΑ στο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα και τη σχέση της Ελλάδας με τον διεθνή Οργανισμό, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε τα ακόλουθα:
Η ισχύουσα δομή του διεθνούς φορολογικού συστήματος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.
Το ζήτημα της μεταφοράς κερδών σε χώρες με χαμηλή φορολογία δημιουργεί εντεινόμενες προκλήσεις, με τον φορολογικό ανταγωνισμό να ενισχύεται, απαιτώντας νέους τρόπους σχεδιασμού του παγκόσμιου φορολογικού πλαισίου.
Στα πλαίσια αυτά, τον Οκτώβριο του 2021, επιτεύχθηκε Συμφωνία σε επίπεδο ΟΟΣΑ, για τη θέσπιση νέας διεθνούς φορολογικής αρχιτεκτονικής, βασιζόμενη σε δύο πυλώνες.

Ο Πυλώνας I θεσπίζει κανόνες για τη δικαιότερη κατανομή δικαιωμάτων φορολόγησης στις Χώρες, επί των κερδών των μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

Στον Πυλώνα υπάγονται όλες οι πολυεθνικές εταιρείες, ανεξαρτήτως δραστηριότητας – πλην των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και των ρυθμιζόμενων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών – με παγκόσμιο κύκλο εργασιών άνω των 20 δις € και κερδοφορία (κέρδη προ φόρων/έσοδα) άνω του 10%.

Ο Πυλώνας ΙΙ στοχεύει στην αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, με τη θέσπιση ελάχιστης φορολόγησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων, ώστε να αποτραπεί η μεταφορά των κερδών σε φορολογικούς παραδείσους.

Για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών 750 εκατ. € προτείνεται συντελεστής φορολόγησης τουλάχιστον 15%.
Από πλευράς Ε.Ε. ολοκληρώθηκε η υιοθέτηση Οδηγίας για την εφαρμογή του Πυλώνα ΙΙ στην Ε.Ε.

Το Υπουργείο Οικονομικών παρακολούθησε στενά και συμμετείχε ενεργά, από την αρχή, σε ανώτατο επιπέδο στις σχετικές συζητήσεις του ΟΟΣΑ, ενώ μέσω και εντατικών και αποτελεσματικών διμερών επαφών και άριστης συνεργασίας με ΟΟΣΑ κατέβαλε εντατικές προσπάθειες για την διασφάλιση των επιπτώσεων συμφωνίας σε ειδικότερες πτυχές του Ευρωπαϊκού φορολογικού συστήματος (π.χ Ναυτιλία).

Σε κάθε περίπτωση, συμμετέχοντας στη Συμφωνία, η Ελλάδα συνέβαλε στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκου φορολογικού συστήματος και της Ευρωπαϊκής οικονομίας, δεδομένου ότι πρωτοβουλίες επιβολής μονομερών μέτρων φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας δεν διευκολύνουν την αντιμετώπιση των σημαντικών οικονομικών προκλήσεων που απορρέουν, κυρίως, από τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

2. Σχετικά με τις βασικές συνιστώσες της δημογραφικής μεταβολής και τη σημασία της ίδρυσης του θεματικού Κέντρου στην Ελλάδα, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε τα ακόλουθα:

Οι βασικές συνιστώσες της δημογραφικής μεταβολής είναι η αύξηση του πληθυσμού, οι αλλαγές στην ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού και η γήρανση του πληθυσμού.

Η ταχεία αύξηση του πληθυσμού θέτει πολλές προκλήσεις, όπως η ανάγκη για σίτιση, ένδυση, στέγαση, εκπαίδευση, υποδομές, ένταξη στην παραγωγική απασχόληση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, περιβαλλοντική προστασία.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι 8 δισεκατομμύρια, και τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν ότι θα ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια έως το 2037, με επιβραδυνόμενο ρυθμό αύξησης.

Σε άμεση συνάρτηση με την πληθυσμιακή αύξηση, η ηλικιακή σύνθεση ενός πληθυσμού αντανακλά κυρίως το ιστορικό γονιμότητας και θνησιμότητας.

Ο νεαρότερος πληθυσμός συντελεί θετικά στην αύξηση της απασχόλησης και της αποταμίευσης.
Αυτό ενισχύει την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας σε κατά κεφαλήν βάση, και ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για ταχεία αύξηση του εισοδήματος και μείωση της φτώχειας.
Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η υψηλότερη διάμεση ηλικία, το 2020, παρατηρήθηκε στην Ιταλία (47 έτη), τη Γερμανία και την Πορτογαλία (και οι δύο 46 έτη), τη Βουλγαρία και την Ελλάδα (και οι δύο 45).
Ενώ κατά την περίοδο 2001-2020, η διάμεση ηλικία αυξήθηκε κατά 7 έτη και άνω στη Ρουμανία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Τέλος, η γήρανση του πληθυσμού είναι η κυρίαρχη δημογραφική τάση του 21ου αιώνα.

Η ηλικιακή ομάδα των 65 και άνω ετών έχει φτάσει, παγκοσμίως, τα 700 εκατομμύρια σήμερα.
Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι χώρες με ηλικιωμένο πληθυσμό είναι, κατά κύριο λόγο, το εισόδημα για τη φροντίδα των ηλικιωμένων αλλά και την αποτελεσματικότητα με την οποία τα θεσμικά όργανα και οι πολιτικές μπορούν να προάγουν την οικονομική και κοινωνική ασφάλεια μεταξύ των ηλικιωμένων με οικονομικά βιώσιμο τρόπο.
Εξετάζοντας το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στον συνολικό πληθυσμό των κρατών μελών της Ε.Ε., η Ιταλία (23%), η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Γερμανία και η Βουλγαρία (όλες 22%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά.
Κατά την περίοδο 2001-2020, παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω σε όλα τα κράτη μέλη, από τη μεγαλύτερη αύξηση στη Φινλανδία (+7%) μέχρι τη χαμηλότερη στο Λουξεμβούργο (+1%).

Συμπέρασμα: οι παγκόσμιοι και οι περιφερειακοί δημογραφικοί δείκτες των χωρών έχουν αλλάξει δραματικά από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, και οδεύουν προς εξίσου δραματικές αλλαγές τις επόμενες δεκαετίες.

Η γήρανση του πληθυσμού συνεχίζει να αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μεταξύ των παγκόσμιων δημογραφικών φαινομένων.
Ωστόσο, τόσο τα δημογραφικά φαινόμενα όσο και οι υποκείμενες κινητήριες τους δυνάμεις είχαν, και θα συνεχίσουν να έχουν, σε όλο τον κόσμο, βαθιές επιπτώσεις σε πολλούς δείκτες και καθοριστικούς παράγοντες της οικονομικής ευημερίας και προόδου.

3. Σχετικά με το περιεχόμενο της κυρωθείσας Συμφωνίας και τα πλεονεκτήματα αυτής για τη χώρα, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε τα ακόλουθα:

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου κυρώνεται η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την ίδρυση «Κέντρου ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τον Πληθυσμό».
Η Συμφωνία υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 10 Ιανουαρίου 2023, μεταξύ αφενός του ΟΟΣΑ, εκπροσωπούμενου από τον Γενικό Γραμματέα του, και αφετέρου από την Ελληνική Δημοκρατία, εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Η διάρκεια της Συμφωνίας ορίζεται για  5  έτη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Το Κέντρο του ΟΟΣΑ αποτελεί πρόταση και πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με σκοπό:

  • την ανάδειξη πολιτικών για το δημογραφικό και τη μετανάστευση,
  • την ανάλυση ζητημάτων που αφορούν τη Διασπορά και
  • την αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν στην αγορά εργασίας και τον πληθυσμό.
Όπως προβλέπεται στο Προοίμιο της Συμφωνίας, το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει τον συντονισμό του έργου της δημιουργίας του Κέντρου, και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναλαμβάνει την παροχή υποστήριξης για τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες του Κέντρου.
Επίσης, προβλέπεται ότι το νέο θεματικό κέντρο του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τον Πληθυσμό θα υποστηρίζουν, ενεργά, ο Δήμος Χανίων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Προς το σκοπό αυτό υπεγράφη μεταξύ αυτών και του ΟΟΣΑ, ξεχωριστό μνημόνιο κατανόησης.

Για την Ελλάδα, όλα τα θέματα του πληθυσμού είναι ζωτικά, αρχίζοντας από το δημογραφικό και φθάνοντας στην αξιοποίηση της Διασποράς μας.

Η λειτουργία αυτού του Κέντρου θα φέρει στην Ελλάδα γνώση και εμπειρία, απ’ όλο τον κόσμο.
Αναμένεται να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ενίσχυση των μελετών του πληθυσμιακού και του μεταναστευτικού ζητήματος και στην διαμόρφωση προτάσεων πολιτικών οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν τα αποτελέσματα των μελετών αυτών.
Επίσης, θα ωφεληθούν τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας στη διασύνδεσή τους με την παγκόσμια ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.
Ενώ, θα λειτουργήσει θετικά για την Περιφερειακή ανάπτυξη της Κρήτης.
Συνεπώς, θεωρώ ότι η χώρα, συνολικά και γεωγραφικές περιοχές αυτής, θα βγουν ιδιαίτερα ωφελημένες από την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου.

Δελτίο Τύπου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο