Αποτελέσματα δημοπρασίας έντοκων 52 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,81%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.553 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,48 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

52 εβδομάδων

6 Σεπτεμβρίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

7 Ιουνίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 1.000
2. Ύψος προσφορών 1.553 1.510
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,48 1,51
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 1.300
5. Απόδοση 3,81% 3,84%
6. Τιμή Δημοπρασίας 96,290 96,260
7. Cut – off ratio 69% 11%
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο