Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 52 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,70%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 758 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,02 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 112,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023, στις 12 μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

52 εβδομάδων

6 Δεκεμβρίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

6 Σεπτεμβρίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 375 625
2. Ύψος προσφορών 758 1.553
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,02 2,48
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 487,5 812,5
5. Απόδοση 3,70% 3,81%
6. Τιμή Δημοπρασίας 96,390 96,290
7. Cut – off ratio 80% 69%
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο