Αποτελέσματα δημοπρασίας έντοκων 52 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 625  εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,75%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.195 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,91 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

52 εβδομάδων

8 Μαρτίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

7 Δεκεμβρίου 2022

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 375
2. Ύψος προσφορών 1.195 1.047
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,91 2,79
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 487,5
5. Απόδοση 3,75% 2,73%
6. Τιμή Δημοπρασίας 96,346 97,310
7. Cut – off ratio 48% 99%
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο