Αποτελέσματα δημοπρασίας έντοκων 52 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 1.000  εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,84%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.510 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,51 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

52 εβδομάδων

7 Ιουνίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

8 Μαρτίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 1.000 625
2. Ύψος προσφορών 1.510 1.195
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,51 1,91
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.300 812,5
5. Απόδοση 3,84% 3,75%
6. Τιμή Δημοπρασίας 96,260 96,346
7. Cut – off ratio 11% 48%
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο