Αποτελέσματα δημοπρασίας έντοκων 26 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,15%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.187 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,90 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

29 Μαρτίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

22 Φεβρουαρίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 1.187 1.381
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,90 2,21
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 812,5
5. Απόδοση 3,15% 3,07%
6. Τιμή Δημοπρασίας 98,433 98,472
7. Cut – off ratio 20% 29%
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο