Αποτελέσματα δημοπρασίας έντοκων 26 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,80%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.336 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,14 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

26 Ιουλίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

28 Ιουνίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 375
2. Ύψος προσφορών 1.336 956
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,14 2,55
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 487,5
5. Απόδοση 3,80% 3,65%
6. Τιμή Δημοπρασίας 98,115 98,188
7. Cut – off ratio 9% 73%
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο