Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 26 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,77%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.110 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,78 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

Αποτελέσματα δημοπρασίας
Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

24 Ιανουαρίου 2024

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

27 Δεκεμβρίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 375
2. Ύψος προσφορών 1.110 514
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,78 1,37
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 487,5
5. Απόδοση 3,77% 3,87%
6. Τιμή Δημοπρασίας 98,130 98,080
7. Cut – off ratio 41% 98%

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο