Αποτελέσματα δημοπρασίας έντοκων 13 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,18%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.476 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

4 Ιανουαρίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

2 Νοεμβρίου 2022

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 1.476 1.400
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,36 2,24
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 812,5
5. Απόδοση 2,18% 1,79%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,445 99,550
7. Cut – off ratio 92% 61%
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο