Αποτελέσματα δημοπρασίας έντοκων 13 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,04%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.372 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,20 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τρίτη 11 Απριλίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

5 Απριλίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1 Φεβρουαρίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 1.372 1.429
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,20 2,29
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 812,5
5. Απόδοση 3,04% 2,47%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,271 99,380
7. Cut – off ratio 38% 32%
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο