Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 13 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,90%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.014 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,62 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Οκτωβρίου  2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023 στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

4 Οκτωβρίου  2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

2 Αυγούστου  2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 1.014 1.168
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,62 1,87
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 812,5
5. Απόδοση 3,90% 3,72%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,025 99,068
7. Cut – off ratio 81% 40%

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο