Αποτελέσματα δημοπρασίας έντοκων 13 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,59%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.226 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,96 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023 στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

13 εβδομάδων

5 Ιουλίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

3 Μαΐου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 1.226 1.279
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,96 2,05
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 812,5
5. Απόδοση 3,59% 3,20%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,100 99,198
7. Cut – off ratio 14% 4%
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο