Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 13 εβδομάδων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 3,67%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.031 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,65 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 8 Μαΐου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 2 Μαΐου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων 30 Απριλίου 2024 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 3 Απριλίου 2024 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 1.031 996
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,65 1,59
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 812,5
5. Απόδοση 3,67% 3,75%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,130 99,061
7. Cut – off ratio 50% 20%

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο