Απολογισμός, Ισολογισμός και λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2013

Εισηγητική Έκθεση

Για τον Απολογισµό οικονοµικού έτους 2013 και τον Ισολογισµό χρήσεως από 01.01.2013 έως 31.12.2013 της Κεντρικής ∆ιοίκησης

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Έχω την τιµή να καταθέσω προς κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων τον Απολογισµό των Εσόδων και των Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 και τον Ισολογισµό (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) και λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως από 01.01.2013 έως 31.12.2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συντάγµατος και τον Κανονισµό της Βουλής, µετά από προκαταρκτική συµφωνία µε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο Απολογισµός και ο Ισολογισµός καταρτίστηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µε βάση τις καταστάσεις της γενικής ληψοδοσίας των ∆ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών και του Υπολόγου Συµψηφισµών.

Ο Απολογισµός περιέχει: 

  • Σε ότι αφορά τα έσοδα: την πρόβλεψη του Προϋπολογισµού (έσοδα µετά µείωσης επιστροφών), τα έσοδα που βεβαιώθηκαν, τα έσοδα που διαγράφηκαν, τα εισπραχθέντα έσοδα προ µείωσης επιστροφών, τα επιστραφέντα έσοδα, τα εισπραχθέντα µετά τη µείωση επιστροφών και το εισπρακτέο υπόλοιπο. 
  • Σε ότι αφορά τα έξοδα: τις πιστώσεις που προϋπολογίσθηκαν, τις πιστώσεις που διαµορφώθηκαν, τις πληρωµές και τις αδιάθετες πιστώσεις, του Τακτικού Προϋπολογισµού (Υπουργείων, Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων και Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων) και του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Υπουργείων και Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων).

Ο Ισολογισµός (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) και λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις, καταρτίσθηκε µε βάση τις αρχές και τους κανόνες του Λογιστικού Συστήµατος 2 της ∆ιπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης (Ν. 3871/2010 & Π.∆. 15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη και αποτελεσµατικότερη λογιστική δεδουλευµένης βάσης και αποτελείται από: 

  • την Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (ΚΧΘ), 
  • την Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης (ΚΧΕ), 
  • την Κατάσταση Ταµειακών Ροών (ΚΤΡ), 
  • την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών και 
  • το Προσάρτηµα και το Παράρτηµα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

Με δεδοµένο ότι ο προϋπολογισµός (αρχικές πιστώσεις) και οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν καταρτιστεί σε συγκρίσιµη βάση, αποβλέποντας στο να ενισχυθεί η υποχρέωση λογοδοσίας και να προαχθεί η διαφάνεια, οι οικονοµικές καταστάσεις συνοδεύονται από την Κατάσταση Υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Τον Απολογισµό των Εσόδων και των Εξόδων Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 και τον Ισολογισµό (Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης) και λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως από 01.01.2013 έως 31.12.2013 συνοδεύει η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε’ σε συνδυασµό µε το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγµατος) και η Έκθεση του Υπουργού Οικονοµικών (άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) µε απόψεις και σχόλια επί των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αθήνα, Οκτώβριος 2014

Ο Υπουργός Οικονοµικών

Γκίκας Χαρδούβελης

Εισηγητική Έκθεση Απολογισµού και Ισολογισµού 2013

Ισολογισμός και λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2013

Απολογισμός 2013
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο