Αντικατάσταση πραγματογνώμονα (απαλλοτρίωση για την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, τμήμα Αρδάνιο-Ορμένιο στο υποτμήμα α) Μάνδρα- Ψαθάδες β) Α.Κ. Αμορίου και γ) Α.Κ. Λαβάρων- Κισσαρίου)

Ανάρτηση της υπ’αρ.40/2023 πράξεως Προέδρου Εφετών Θράκης αναφορικά με την από 11/1/2023 αίτηση για αντικατάσταση διορισθέντος πραγματογνώμονα με την υπ’αρ. 59/2021 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης η οποία εκδόθηκε επί της από 21.01.2021 και με αριθ.εκθ.καταθ. 103/3.12.2019 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, που αφορούσε την αντικατάσταση διορισθέντων πραγματογνωμόνων δυνάμει της υπ’αρ. 356/2007 απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου, με αντικείμενο τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος από απαλλοτρίωση, που κηρύχθηκε δυνάμει της υπ’αριθμ. 1003031/486/0010/06.02.1003 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (103/14-02-2003 Φ.Ε.Κ. τ.Δ’), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, τμήμα Αρδάνιο-Ορμένιο (80.3) στο υποτμήμα α) Μάνδρα- Ψαθάδες από χ.θ. 2 +400 έως χ.θ. 16+400 β) Α.Κ. Αμορίου και γ) Α.Κ. Λαβάρων- Κισσαρίου και εικονίζεται α) για το υπότμημα Μάνδρα-Ψαθαδες στα από Φεβρουάριου 2002 ακριβή αντίγραφα, με κλίμακα 1:1000 και αριθμούς σχεδίων 01,02, 03…014 κτηματολογικών διαγραμμάτων και του αντίστοιχου κτηματολογικού πίνακα β) για το υπότμημα Α.Κ. Λαβάρων-Κισσαρίου στα από Φεβρουάριου 2002 ακριβή αντίγραφα, με κλίμακα 1:1000 και αριθμούς σχεδίων 01,02,03,04 κτηματολογικών διαγραμμάτων και του αντίστοιχου κτηματολογικού πίνακα τα οποία έχουν συντάξει για λογαριασμό της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» οι ανάδοχοι μελέτης «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ κ.Δεσύπρης…

Η 40/2023 πράξη Προέδρου Εφετών Θράκης

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο