Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού διαφόρων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

CPV

90911200-8 «Υπηρεσίες καθαρισμού»

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοιχτός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

1.258.064,52 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

1.560.000 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι δαπάνες της προμήθειας βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών για τα οικονομικά έτη 2023 & 2024 με Λογαριασμό 2420204001 του Ειδικού Φορέα 1023-501-0000000.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια του έργου θα είναι για ένα έτος από την κοινοποίηση στον ανάδοχο ή στους αναδόχους της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης ή των συμβάσεων.

ΑΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

23REQ012142877

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/3/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν την 31/3/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις :

α) ποσοστού 0,1 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία υπάγεται σε Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και

β) 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% εφόσον η κράτηση αυτή έχει ενεργοποιηθεί.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού, η οποία δε θεωρείται κράτηση υπέρ τρίτων και δεν συνυπολογίζεται στις κρατήσεις υπέρ τρίτου της οικονομικής προσφοράς.

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. Οι κρατήσεις θα προσαρμόζονται αυτόματα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του ανατιθέμενου έργου ή για μέρος αυτού. Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκπόνηση του έργου καθώς και τις νόμιμες κρατήσεις.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Ο φάκελος θα περιέχει:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης θα πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:

α) Τα προϊόντα καθαρισμού θα πρέπει να είναι καταχωρημένα στο μητρώο απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους

β) Τα απολυμαντικά προϊόντα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και να φέρουν τον αριθμό αδείας κυκλοφορίας

γ) Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες ή έντονες οσμές.

δ) Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα δεν θα πρέπει να προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.

Ο Οικονομικός Φορέας οφείλει να προσκομίσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν πληρούν τους παραπάνω όρους. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή είναι δυσνόητες ή ασαφείς σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές,  απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 2.4.4. της διακήρυξης.

Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή PDF και σε μορφή XML

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο