Ακύρωση διεξαγωγής Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δ’ Λ/Τ Λεωνιδίου, του Λ/Χ Ναυπλίου

O Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας διακηρύσσει ότι ακυρώνεται η διεξαγωγή της Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δ΄ Λ/Τ Λεωνιδίου, του Λ/Χ Ναυπλίου, η οποία είχε προγραμματισθεί για την 10/07/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., δυνάμει της υπ’ αριθ. 76388 ΕΞΕ 2024/26-06-2024 (ΑΔΑ: 9Ο8ΧΗ-5ΔΦ) περίληψης διακήρυξης, λόγω μη εμπρόθεσμης δημοσίευσής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ Α 76/28-3-03) «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Θα ορισθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Β΄ Επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την εν λόγω στέγαση εν ευθέτω χρόνω.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο