Αίτηση (με αριθ.εκθ.καταθ. 1607/1382/1-6-2022)του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης από απαλλοτρίωση, ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δήμου Καλαμαριάς στο Δήμο Καλαμαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης»

Για την κατάθεση στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, της από 25-5-2022 (με αριθ.εκθ.καταθ. 1607/1382/1-6-2022) αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης από απαλλοτρίωση, ακινήτων, εις βάρος των οποίων κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση με σύσταση δουλείας, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ25/1076/7-4-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 242, τεύχος Δ’ την13-5-2020, για την κατασκευή του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δήμου Καλαμαριάς στο Δήμο Καλαμαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης» συνολική έκτασης 18.276,88τμ., που εικονίζεται με κλίμακα 1:500 στα κτηματολογικά διαγράμματα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συντάχθηκαν από τους μελετητές «ΥΕΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε, ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ ΖΩΗ, ΦΛΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», που ελέγχθηκαν-θεωρήθηκαν στις 1-10-2019 από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών& Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) και εγκρίθηκαν-θεωρήθηκαν ως προς το νομότυπο με την απόφαση 5059/4-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΩ51465ΧΘΞ-ΡΙΤ) της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το περιεχόμενο της σύστασης δουλείας συνίσταται στα εξής: Α. σύσταση της δουλείας διελεύσεως και κατά περίπτωση χρήσης (για τη συντήρηση, επισκευή και συμπληρωματικές εργασίες στον αγωγό). Β. απαγόρευση οποιασδήποτε εγκατάστασης, υπόγειας ή υπέργειας, η οποία να εμποδίζει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή επισκευής ή συμπληρωματικών εργασιών στον αγωγό. Γ. για οποιαδήποτε ενέργεια εντός της ζώνης δουλείας διόδου του αγωγού ομβρίων του έργου, η οποία ενδέχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει το έργο, απαιτείται η εξασφάλιση θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας για την εκτέλεση ή την συντήρηση, κατά περίπτωση, Υπηρεσίας………

Αίτηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο