3η επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης διακηρύττει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου συνολικής ωφέλιμης επιφανείας 267,00 τ.μ. σύμφωνα με το κτηριολογικό πρόγραμμα του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού.
Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της έδρας του Δήμου Φαιστού και σε σημείο που να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών ως και η ομαλή κίνηση και η ευχερής στάθμευση των οχημάτων τους και το ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος καθορίσθηκε στο ποσό επτακοσίων πενήντα (750,00) ευρώ για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού.
Η μίσθωση θα αρχίσει από τη εγκατάσταση της υπηρεσίας στο ακίνητο και θα λήξει μετά από δώδεκα έτη, η δε δημοπρασία θα γίνει την 04-03-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10-12 π.μ. στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου στην οδό Γ. Γεωργιάδη 65.

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο