3η Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς

Κτηματική Υπηρεσία Καστοριάς

Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α) και τους όρους της με αριθμό 35508 ΕΞΕ 2023/11-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΘ5Η-12Ν) διακήρυξης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17-05-2023 και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς.

Σχετικά αντικείμενα:
Κτιριολογικό πρόγραμμα Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς
3η Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς
Περίληψη 3ης Διακήρυξης Δημοπρασίας Κτηματικής Υπηρεσίας

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο