Διακήρυξη 1ης επαναληπτικής δημοπρασίας μισθώσεως οικήματος για τη στέγαση του ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης διακηρύττει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθ. πρωτ. 80030 ΕΞΕ 2022 21/09/2022 ΑΔΑ:9ΖΞΘΗ-ΠΘ8 αρχικής μας διακήρυξης επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για δωδεκαετή μίσθωση ακινήτου, ωφέλιμης επιφανείας 909,00 τ.μ. και συνολικής μικτής επιφανείας 1.000,00 τ.μ., που θα πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα 15 χλμ. από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και πλησίον της στάσης ΜΜΜ για την διευκόλυνση της πρόσβασης των σπουδαστών και του προσωπικού, σύμφωνα με το Κτηριολογικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 6.500,00 € (έξι χιλιάδων πεντακοσίων) ευρώ για τη στέγαση του ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού. Η μίσθωση θα αρχίσει από τη εγκατάσταση της υπηρεσίας στο ακίνητο και θα λήξει μετά από δώδεκα έτη, η δε δημοπρασία θα γίνει την 9-11-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10-12 π.μ. στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου στην οδό Γ. Γεωργιάδη 65.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο